Torraka med knappnålslav

Träd kan, beroende på art och vart de växer, bli stående under mycket lång tid om det har dött på rot, det vill säga dött av olika naturliga orsaker. Ekar är troligen den trädart som kan stå som dött träd längst. I sällsynta fall över 100 år. Även tallen som står stadigt förankrad med sin pålrot kan stå kvar som dött träd i många årtionden.

Döda stående träd kallas torraka, eller när trädet blåst av, naturlig högstubbe. Ofta blåser trädet av vid en naturlig försvagning som exempelvis vid ett hackspetthål. Trädet kan även vara försvagat av röta förorsakat av olika rötsvampar.

Efter en tid ramlar barken av stam och grenar. För våra barrträd handlar det om bara 2–3 år innan stammen är mer eller mindre ren på bark. Olika vedlevande svamparter, allt från busklavarter till mycket små knappnålslavar, har då hunnit etablera sig och veden har även fått en mängd innevånare i form av många olika skalbaggsarter.

Även lav etablerar sig på veden. Allt från busklavarter till mycket små ”knappnålslavar”. De här arterna kan växa på mycket tunna döda grangrenar, men även på grova stammar, som här framför oss.

Dom är inte iögonenfallande varken till färg eller storlek. De flesta arterna går i mörka färgnyanser. Ofta mot det svarta. Men det finns arter som är helt brunfärgade eller skiftar i grönt till gult på det lilla huvudet, ”knappen”, längst ut på skaftet. Några millimeter stora blir de oftast. Lättast hittar du dem genom att kisa lite i motljus runt stammen, så framträder de lättast. Men för att studera dem noga, krävs det lupp! Knappnålarna på den här stammen hör till de vanligare arterna som etablerar sig först och inte har så stora krav. Men på död ved i mer orörd skog, eller där det är fuktigare, går det att finna betydligt ovanligare arter med höga krav på miljön.

Spiklav
Foto: Naturoch Trädgård.se

 

Knappnålslavarna, eller ”spiklavar” som de numera kallas, förekommer med 13 arter fördelade på flera familjer i vårt land.

(litteratur med utmärkta färgbilder för ett urval av arter (ca 500 ) finns i form av Lavar – en fältguide, Roland Moberg, Svante Hultgren, www.artfakta.se om man misstänker en specifik art! ).

 

 

Skogsbruket: Beståndet är 30 år gammalt och innehåller 10 % gran, resten löv. Det ska gallras de närmaste åren.

 

Tillbaka till sidan om leden