Naturen kring Fallängetorp

Djuren på Fallängetorp.Naturen kring Fallängetorp i norra Västmanland och i Svartådalen är storslagen. Här finns både kuperad terräng med stora skogar och slättland som lämpar sig för betesdjur. Här betar djur i hagmarker och på strandängar sedan århundraden tillbaka. Jordbruket sker traditionsenligt med bland annat slåtterängar. Svartån binder samman ett sjösystem och åns årliga översvämningar gör ådalen mycket bördig.

Nära Fallängetorp

Naturen kring Fallängetorp.Fallängetorp ligger i Svartådalen, i utkanten av Västerbykil i Norra Västmanland på gränsen till Dalarna. Här finns sjöar med bra fiske och här finns fågelrika våtmarker. Fågellivet lockar besökare från tidig vår till sen höst. Tusentals svanar mellanlandar här, liksom tranor, gäss och andra flyttfåglar. Här finns också havsörn, häger, kornknarr, svarttärna och storspov för att bara nämna några arter.

Svartådalen går utmärkt att utforska i kanot, på cykel, från hästryggen eller under en vandring. Möjligheten att komma nära vilt till exempel älg och bäver, är god. Här finns finns också regelbunden förekomst av varg och lodjur, liksom tillfällig förekomst av björn och kungsörn.

Fiske i Västmanland

I Västmanland finns gott om vatten där du kan få de svenska sötvattenfiskarna. I söder ligger Mälaren och Hjälmaren och hos oss i norra Västmanland har vi skogssjöar och strömfisken. Våra sjöar i Svartådalen är fiskrika. Storgäddan lurar i vassen och abborren väntar på att dras upp. Men glöm inte att lösa fiskekort!

Lite fisk(e)fakta, Västmanland

 • 800 sjöar större än 1 hektar
 • total vattenyta ca 75 000 hektar
 • 1 100 km vattendrag
 • största vattnen är Mälaren, Hjälmaren och Dalälven
 • ca 30 yrkesfiskare
 • 30 fiskevårdsområdesföreningar
 • gös är Västmanlands landskapsfis

Ugglesafari

Det är lätt att fascineras av ugglor och deras mystiska, nattliga liv. Nu kan du få följa med erfarna ringmärkare ut i skogen till slagugglornas hemliga värld. Och kanske, till och med – försiktigt, försiktigt – röra en mjuk, liten uggleunge. I fullt dagsljus.

Till ugglesafari.

Cykla

I Svartådalen finns många fina cykelvägar – nästan fria från trafik. Här finns också en markerad cykelled där du cyklar i levande kulturbygd med vidsträckta slåtterängar, våtmarker, sjöar och storskog.

Paddla

Mellan Hörnsjöfors och Hällsjön kan du paddla en sträcka av 35 km med endast 1 lyft. Svartån bjuder på stilla paddling i lugnt vatten. Utefter ån har du stor chans att se både havsörn och bäver. Det finns flera iläggsplatser längs sträckan.

Hästar och ridning

Om du vill se naturen från hästryggen finns flera möjligheter till det i Svartådalen.

Vandra i naturen

Vandra på egen hand med karta längs vandringsleder i vår storslagna natur. Följ med på guidad vandring längs en urgammal byväg eller på en vandring i hjorthägn. Eller varför inte följa med till legenden Nisse Mattsons torn?

Bäversafari

Har du sett en bäver nån gång? Vad vet du om bävrar? Vad vill du veta?
Följ med på en stilla och varsam kanottur till bävrarnas rike tillsammans med en kunnig guide.

Om rovdjuren i norra Västmanland

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som de problem som rovdjuren kan orsaka minimeras. I Västmanland finns regelbunden förekomst av varg och lodjur, samt tillfällig förekomst av björn och kungsörn. Järv förekommer inte i länet.

Välkommen till vår skog! – ett bildspel om rovdjur för barn.


RAMSAR och Natura – 2000

I Svartådalen finns ett rikt fågelliv. Här finns våtmarker och ängar. Våtmarkerna är klassade som internationellt betydelsefulla för en rad flyttfåglar och ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Svartådalen är också klassat som RAMSAR-område av den internationella våtmarkskonventionen.

Vad är RAMSAR?

RamsarSkyddet av våtmarker är en viktig del av naturvårdsarbetet, numera finns ett internationellt samarbete, en gemensam konvention kallad Ramsar: The Ramsar Convention on Wetlands. Den har som mål att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden och lära ut att vi människor ska hushålla med resurserna.

Sjösänkningar och utdikningar har under lång tid minskat våtmarkerna i världen. Till att börja med koncentrerades skyddet till fågelområden. Idag är synsättet betydligt vidare. Våtmarkerna och de grunda vattnens roll för fiskfauna och insektsfauna finns med som kriterier.
Ramsarkonventionen har fått namn efter den iranska staden Ramsar där konventionen kom till stånd 1971. Sverige undertecknade konventionen 1974 och idag är 136 länder anslutna.

Bland åtaganden som följer med konventionen kan bl.a. nämnas:

 • att inkludera bevarandet av våtmarker vid planeringen av markanvändning
 • att bilda naturreservat
 • att samarbeta, särskilt beträffande våtmarker som berör flera länder
 • att utpeka och bevara minst ett våtmarksområde till Ramsarlistan; listan över internationellt värdefulla våtmarker

Hittills har medlemsländerna pekat ut 1 429 Ramsarområden. Sverige har namngett 51 sådana områden vilka totalt omfattar 5 100 km². Dessa områden representerar en mängd olika våtmarkstyper. I Västmanland finns 3 Ramsarområden. Dessa är Svartån, runt Svartådalen, Asköviken-Sörfjärden som bland annat innefattar Asköviken och Ridöarkipelagen men som också sträcker sig en bra bit ner i Södermanlands län, samt Färnebofjärden-Dalälven.

Vad är Natura – 2000?

Natura-2000Sverige har sedan inträdet i EU 1995 deltagit i arbetet med att bygga upp ett europeiskt nätverk av skyddad natur, Natura-2000. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Där anges ett antal naturtyper, växter och djur som medlemsländerna beslutat om som speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.

Enligt direktiven ska de skyddas och vårdas så att de höga naturvärdena bevaras inom områdena. Varje EU-land bidrar till nätverket med natur som speglar landets specifika särart. I Sverige finns det idag över 4 000 Natura 2000-områden, Västmanland bidrar med 79 av dessa. Länsstyrelsen har för varje Natura 2000-område upprättat en bevarandeplan. Den beskriver syftet med området, bevarandemål för utpekade arter och naturtyper, eventuella hotbilder och planerade bevarandeåtgärder.

Det krävs tillstånd för att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som, direkt eller indirekt, på ett betydande sätt kan påverka utpekade arter och naturtyper inom ett Natura 2000-område.

Mer om Natura 2000-områden i Västmanland.