Djuren på Fallängetorp

DjurenDjuren på Fallängetorp lantgård har det bra. De är ekologiskt uppfödda och går i flock i naturbetesmarker större delen av året. Varje individ i djurbesättningen får leva det naturliga liv det en gång skapades för.

Djuren lever naturligt

Under betessäsongen besöker tjuren och baggen kon, respektive tackan för naturlig betäckning. Kalvar och lamm får gå kvar med ko och tacka till dess de klarar sig på egen hand, på enbart bete eller stråfoder. Djuren håller landskapet öppet vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Djuren förädlar det protein som finns i gräs och som människan inte kan tillgodogöra sig, till protein vi kan äta. Våra djur äter det foder som är producerat på vår egen gård. Foderproduktionen sker så resurssnålt som möjligt. Vi använder bara gräs – hö, ensilage och ängshö, växter som binder in kol i marken, och därmed förbrukar koldioxid i luften.


Djuren på Fallängetorp lever ett naturligt liv