Rastkojan

I denna skogskoja har Sören, Pers pappa, tagit många raster med mat och kaffe. Arbetet i skogen var tungt och skedde för hand med såg och yxa tills motorsågen gjorde sitt intåg i slutet av 50-talet. När virket skulle fram ur skogen användes hästar som dragare men i dag sker allt med skogsmaskiner.

Den här typen av barrskog som ni ser här runt om, blir alltmer ovanlig i vårt skogslandskap. I stort sett går de bara att finna på privat skogsmark, där det bedrivits ett försiktigt skogsbrukande och där inte alla skogsbestånd ännu hunnit huggas igenom. I mångt och mycket liknar de här skogarna de skogar som vi idag försöker att återskapa genom ett alternativt brukande. Den här delen av skogens utseende är ett resultat av det gamla skogsbruket.

Det så kallade kontinuitetskogsbruket, där inte skogen kalhuggs när den ska föryngrings avverkas utan det sker ett kontinuerligt uttag av träd. Den brukningsformen skapar ett så kallat ”skiktat” skogsbestånd. I den skogen finns det såväl små unga träd, medelålders och avverkningsmogna träd. Träd i olika tillväxtfaser och storlekar med ett krontak, ett mellanskikt och ett lågt växande skikt. En ”fullskiktad skog”, som den här har blivit med den skötsel som den hittills fått.

Biologiskt blir en sådan här skog mer eller mindre komplett om det även tillåts ett inslag av död ved. Då finns det substrat nog, för att det biologiska innehållet i skogen ska kunna utvecklas till att bli så komplett det går utan att för den skull bli till en skog med ”fri utveckling”! Innehållet av arter ger också en stor motståndskraft ”resiliens”, i skogen, mot olika sjukdomar och olika typer av naturliga störningar. Det är en utmaning att kunna skapa ett sådant brukande av skogens mångfald för att uppnå denna mångfald. Samtidigt som skogen ska kunna ge ett ekonomiskt netto! Mycket skulle då kunna vara vunnet i en bättre överlevnad för ett stort antal hårt trängda arter i skogen! Ett win – win förhållande kanske!?

 

Tillbaka till sidan om leden