Flyttblock, torsklav och hänglavskog

Inlandsisens tillbakadragande från våra trakter flyttade på enorma mängder material som avsattes i Västmanlands typiska åsar. Men det
blev också på en del håll många stora infrusna stenblock som droppades av i terrängen. Här framför er ser ni ett sådant exempel.

Intill det här blocket växer bland annat en bladlav, grön till färgen, som fått namnet torsklav. Arten kan i våra trakter betraktas som mindre vanlig, men kan finnas här och var i lämplig skogsmark.

Torsklaven är ett exempel på en art som är en bra fixerare av kväve. Den processar kvävet ur luften och tillför till marken. Kvävet kommer till nytta för många växter i närområdet. Däremot klarar den inte själv av att bli gödslad med kväve utan slås då ut. Men så är det med många mer krävande arter både i skogen och i naturbetesmarker.

I gläntan här intill finner ni ett fint och välutvecklat exempel på en hänglavskog. Granarna här är delvis draperade med hänglav som vuxit
till sig. Här handlar det främst om större samt mindre skägglav. Ett tecken på bra luftkvalité.

 

Torsklav
Foto: Wikipedia

Men i så här för trakten fint utvecklade samhällen, kan det finnas fler lite mer krävande arter som tar mer tid på sig att utvecklas. Lav samhällen som kommit så här långt i tillväxten, är en biologisk kvalitet i sig själv utan att det handlar om sällsyntheter. För det mesta av de tidigare hänglavssamhällena har försvunnit på grund av luftföroreningar och numera även på grund av för korta omloppstider i skogsbruket. Men hänglavar i gemen, signalerar en bra luftkvalitet! Hänglavarna använder bara träden som växtunderlag och har inget annat näringsutbyte med träden, som exempelvis mykorrhiza svamparna.

( länk: www.artfakta.se )

 

Skogsbruket: I samband med den s.k. stormfällningen, 1954 blåste nästan alla träd omkull, åren därefter planterades här gran. Träden är alltså 65 år gamla, för ca 10 år sedan gjordes en försiktig förstagallring. Trots att skogen är ung, ska ingen vidare åtgärd vidtas innan hela beståndet ska avverkas. Orsaken till det är att undvika att få angrepp av granbarkborre.

 

Tillbaka till sidan om leden